NY lanitra mitory ny voninahitr’Andriamanitra ;

Ary ny habakabaka manambara ny asan’ny tànanany.Salamo 19:1

Miaraka mivavaka amin’ireo kristianina ao Arménie, Azerbaïdjan ary Géorgie isika