Catégorie : Soratra Masina

PODCAST – Episode 2 – Ny Baiboly

Marobe ny olona mamaky Baiboly na mpino na tsy mpino. Misy koa ireo izay tsy mamaky fa mamerina fotsiny izay reny. Tsara fantarina : inona izany no tena soratra ao. Indro fitarihana kely fotsiny mba hahazoana an-tsaina inona avy ireo lohateny vaventy. Tsy ireo ihany fa mbola misy …

Ny reny

Indro tantara mampieritreritra ao amin’ny Soratra Masina. 1 MPANJAKA 3: 16-26 16Tamin’izay dia nisy vehivavy janga roa nankao amin’ny mpanjaka…

Rahaba janga

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY SAMPANA VEHIVAVY KRISTIANA –FPMA Fivoriana tao ATHIS MONS- Lysea Saint Charles-Asabotsy 23 septambra 2017                                              …

Ripaka ny olona !

Tsy tononkalo, tsy vavaka fa filazana ny amin’izao ankehitriny izao. Mitovy tamin’i tananan’i Ninive ve ny mitranga amin’ny faritra sasany…

Ny kapoka

Nahavariana ahy ny fampiasana ny teny hoe « Kapoka » ao amin’ny Baiboly. Voalazan’ilay Ralehilahy tamin’ny alahady maraina (31 jan) manao…

Janoary 2016

Soratra Masina nalaina tamin’ny bokin’i Jeremia. Ny zavatra nitranga tamin’ny fotoanany dia tsy misy hafa amin’izao hiainantsika izao.Na eo amin’ny…

Novambra 2016 –

2 Petera 1 : 3- 9 Efa nomen’ny herin’Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka…

Janoary 2015

Ny bokin’i Samoela sy ny epistily ho an’ny Korintiana no arahina amin’ny volana janoary. *Alakamisy 1/1 1Samoela 1 :1-28 Ny olona…

Hitoe-jaza Maria

Lioka 1:26-38 (alahady fahatelo amin’ny Advento 2014) Ary tamin’ny fahenim-bolana dia nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any…

Iza moa JAKOBA ?

JAKOBA lehilahy nanana tantara mahalina Genesisy toko faha-25 : andininy faha-19 ka hatramin’ny toko faha-36 Famintinana ny tantaran’i Esao sy Jakoba….