Catégorie : Toriteny

Ny faharetana

Lioka 8: 15 Efa telo taona no niandrasana ity voninkazo hita eto amin’ny sary ity. Noheverina fa tsy hamoha hisy…

Paska 2021

1 Korintiana 15 : 19 « Raha amin’izao fiainana izao ihany no anantenantsika an’i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra…

Filazantsaran’i Jesosy Kristy

Alahady faharoa amin’ny Advento Marka 1: 1 – 8 Raha mijery ny soratra voalohany amin’ireo filazantsara 4 isika dia mahita…

Miambena

Alahady voalohany amin’ny Advento 2020 Marka 13 : 33 – 37 Miambena hoy  Jesosy ato amin’ny filazantsaran’i Marka mamarana ny fanoharana…

An’Andriamanitra ny aina rehetra

Ezekiela 18. 25 – 28 Nantsoin’Andriamanitra ho mpaminany teo amin’ny Zanak’Israely i Ezekiela. Izy no hitory ny teny. Tena fahasoavana…

Ny asa fanompoana

1 Timoty 1 : 12-17 Manambara ny amin’ny finoany i Paoly apostoly raha manohy ny soratra nataony ho an’i Timoty. Tsy…

Raiso ny Fanahy Masina (3)

Jaona 20: 19 – 23 Isan-taona dia miverina ity perikopa ity. Ary dia mbola raisina ho amin’ny toriteny ihany.  Tsy…

1 Timoty 1: 8 – 11

Ny mikasika ny lalàna indray no hampahatsiahivin’i Paoly an’i Timoty eto. Nisy ny lalàna izay nomena an’i Mosesy mba hampahafantariny…

Taratasy voarain’i Timoty

1 Timoty 1 : 1 – 2 Ny epistily ho an’i Timoty (I,II) sy ny epistily ho an’i Titosy dia…

Krismasy sy ny fahazavana

Alarobia 25 desambra 2019 Jaona 1: 1 -18 Isan’andro raha ny tokony ho izy no hankalazana ny fahaterahan’i Jesosy izay…

Krismasy fiovam-po

Matio 24 : 37 – 44 Nalain’i Matio ho ohatra ao amin’ny filazantsarany ny tantaran’i Noa.Tsy tany am-piandohan’izao tontolo izao…

Fisaorana, Pentekosta

Faly miarahaba anao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy amin’izao Pentekosta izao. Ny herin’ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva. Ho an’Andriamanitra irery…

Pâques 2019

Jaona 20 : 1 – 9 Niainga vao mangiran-dratsy i  Maria Magdala satria maika ho tonga vao maraina eny am-pasana….

Ho feno ny vokatry ny fahamarinana

Alahady faharoa -Advento 2018 Filipiana 1 : 4 – 11 Ho feno ny vokatry ny fahamarinana Paoly apostoly any am-pifatorana…

Ny Tompo no fahamarinantsika

Alahady 1- Advento 2018 Jeremia 38 : 14 – 16 1 Tesaloniana 3: 12 – 4:2 Tao anatin’ny fahoriana mafy ny…

Paska : Fanantenana tsy maty

Joela 4 : 18 – 21 Raha mbola mihiratra ny masonao ka afaka mamaky izao soratra izao dia tsarovy fa tia…

Alakamisy Masina, Zoma, Asabotsy 2018

                                                               Alakamisy  masina                                                               Joela 2 : 18  – 27…

Herinandro Masina 2018

Amin’ity herinandro masina 2018 ity andeha hiara-dia amin’ny famakiana ny bokin’i Joela mpaminany. Efatra (4) monja ny toko ao amin’ny…

Famonjena toa inona ?

Marka 11 : 1-10 Inoako fa tsy isaky ny mankalaza ny alahadin’ny sampan-drofia ny kristiana vao hiteny hoe : Hosana, Hosana ho…

Ny fandikana lalàna miteraka ny loza

Ity ny tantara mampalahelo faha-4. Nisy raim-pianakaviana iray izay tena nanankarena. Tsy nisy olana ny  trano nipetrahana fa toa ny…

Ny tsy fihainona miteraka loza

Ity no tantara mampalahelo entina hieritreretana amin’izao Karemy faha-4. « Nisy mpivady niteraka fito. Efa manana zafikely maro. Miandry ny zafiafy….

Ny fanendrinkendrehana miteraka loza

Ny tantara mampalahelo faharoa  zaraiko aminao amin’ity fotoanan’ny Karemy ity dia nikasika mpampianatra. Lehilahy vaventy sy ranjanana efa lehibe no…

Ny fahatezerana miteraka loza

Koa satria saika isan’andro no misy mikaroka ato amin’ny bilaogy  ny lohateny hoe « Tantara mampalahelo ». Dia indro zaraiko ity tantara…

Eritreritra any an-tany efitra?

Marka 1: 12-15 Lasa nankany an-tany efitra Jesosy raha vao vita batisa. Tsy ho ela dia hanatanteraka ny asa nanirahana…

Ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy

Alahady faharoa ny Advento 2017 Marka 1 : 1- 8 Jesosy dia efa tovolahy vonona ny hiasa no hita ato amin’ity…