Category: Toriteny

Krismasy fiovam-po

Matio 24 : 37 – 44 Nalain’i Matio ho ohatra ao amin’ny filazantsarany ny tantaran’i Noa.Tsy tany am-piandohan’izao tontolo izao…

Fisaorana, Pentekosta

Faly miarahaba anao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy amin’izao Pentekosta izao. Ny herin’ny Fanahy Masina ho aminao mandrakariva. Ho an’Andriamanitra irery…

Pâques 2019

Jaona 20 : 1 – 9 Niainga vao mangiran-dratsy i  Maria Magdala satria maika ho tonga vao maraina eny am-pasana….

Ho feno ny vokatry ny fahamarinana

Alahady faharoa -Advento 2018 Filipiana 1 : 4 – 11 Ho feno ny vokatry ny fahamarinana Paoly apostoly any am-pifatorana…

Ny Tompo no fahamarinantsika

Alahady 1- Advento 2018 Jeremia 38 : 14 – 16 1 Tesaloniana 3: 12 – 4:2 Tao anatin’ny fahoriana mafy ny…

Paska : Fanantenana tsy maty

Joela 4 : 18 – 21 Raha mbola mihiratra ny masonao ka afaka mamaky izao soratra izao dia tsarovy fa tia…

Alakamisy Masina, Zoma, Asabotsy 2018

                                                               Alakamisy  masina                                                               Joela 2 : 18  – 27…

Herinandro Masina 2018

Amin’ity herinandro masina 2018 ity andeha hiara-dia amin’ny famakiana ny bokin’i Joela mpaminany. Efatra (4) monja ny toko ao amin’ny…

Famonjena toa inona ?

Marka 11 : 1-10 Inoako fa tsy isaky ny mankalaza ny alahadin’ny sampan-drofia ny kristiana vao hiteny hoe : Hosana, Hosana ho…

Ny fandikana lalàna miteraka ny loza

Ity ny tantara mampalahelo faha-4. Nisy raim-pianakaviana iray izay tena nanankarena. Tsy nisy olana ny  trano nipetrahana fa toa ny…

Ny tsy fihainona miteraka loza

Ity no tantara mampalahelo entina hieritreretana amin’izao Karemy faha-4. « Nisy mpivady niteraka fito. Efa manana zafikely maro. Miandry ny zafiafy….

Ny fanendrinkendrehana miteraka loza

Ny tantara mampalahelo faharoa  zaraiko aminao amin’ity fotoanan’ny Karemy ity dia nikasika mpampianatra. Lehilahy vaventy sy ranjanana efa lehibe no…

Ny fahatezerana miteraka loza

Koa satria saika isan’andro no misy mikaroka ato amin’ny bilaogy  ny lohateny hoe « Tantara mampalahelo ». Dia indro zaraiko ity tantara…

Eritreritra any an-tany efitra?

Marka 1: 12-15 Lasa nankany an-tany efitra Jesosy raha vao vita batisa. Tsy ho ela dia hanatanteraka ny asa nanirahana…

Ny Filazantsaran’i Jesosy Kristy

Alahady faharoa ny Advento 2017 Marka 1 : 1- 8 Jesosy dia efa tovolahy vonona ny hiasa no hita ato amin’ity…

Ilay Safodrano

Genesisy 7 (indrindra ny andininy 12, 18, 24 ) Ny safodrano Asa izay naha-tadidy fa tany Madagasikara tany amin’ny faritra…

Fahasahiranan-tsaina

Genesisy 16: 1 – 16 Abrama izay niova ho Abrahama ny anarany taty aoriana dia voalaza fa rain’ny mpino. Natoky…

Paska 2017

Matio  28: 1 – 10 Mifarana eto amin’ity toko faha 28 ity ny tantara momba an’i Jesosy ato amin’ny filazantsaran’i…

Golgota

Golgota  toerana malaza satria teo no nahafatesan’i Jesosy, ilay natao hoe Zanak’Andriamanitra. Maty tahaka ny olombelona rehetra noho ny ratra…

Fampitandremana nataon’i Jeremia

Jeremia 49 : 23 – 39 Manomboka eo amin’ny toko faha-46 dia filazana ny tenin’ NY TOMPO tonga tamin’ i Jeremia….

Ianareo no fanasin’ny tany, ianareo no fahazavan’izao tontolo izao

­­­­Matio 5 : 13 – 16 Ao anatin’ilay fampianaran’i Jesosy manomboka ny toko faha-5 ka hatramin’ny faha-7 ny toriteny izay ho…

Amboary ny lalan’ny Tompo Andriamanitra

Isaia 11 : 1-10  Romana 15 :4-9   Matio 3 : 1-12 Ireo no teny voalahatra ho vakina androany alahady 4 desambra 2016 ao…

Alahady faha-dimy @Karemy 2016

 Izaho koa tsy manameloka anao. Jaona 8 : 1 – 11 Avy amin’ny tendrombohitr’i Oliva vao maraina Jesosy. Dia nakeo amin’ny…

Alahady fahefatra amin’ny Karemy 2016

Tia ny rehetra Andriamanitra Lioka 15 : 11 – 32 Ny fizaram-panan’ny mpiray tampo dia aorian’ny fahafatesan’ny ray amandreny. Fa saingy…

Alahady fahatelo amin’ny Karemy 2016

Miala nenina ny Tompo Lioka 13 : 1 – 9      Fanoharana telo no nolazain’i Jesosy ato amin’ity toko sy andininy ity….

© 2019 Tsodrano. Theme by Anders Norén.