Étiquette : harena

1 Timoty 1: 8 – 11

Ny mikasika ny lalàna indray no hampahatsiahivin’i Paoly an’i Timoty eto. Nisy ny lalàna izay nomena an’i Mosesy mba hampahafantariny…

Herinandro Masina 2018

Amin’ity herinandro masina 2018 ity andeha hiara-dia amin’ny famakiana ny bokin’i Joela mpaminany. Efatra (4) monja ny toko ao amin’ny…

Ny fandikana lalàna miteraka ny loza

Ity ny tantara mampalahelo faha-4. Nisy raim-pianakaviana iray izay tena nanankarena. Tsy nisy olana ny  trano nipetrahana fa toa ny…

RASALAMA sy ny fanekena

Voninahitra no atolotra an’Andriamanitra ny amin’ny nahatratrana izao fotoana 14 aogositra 2017. Andro fahatsiarovana ny nandefonana an-dRASALAMA nahatonga azy ho…

Ny olom-baovao

Kolosiana 3:1-11 (Perikopa ho amin’ny alahady 4 aogositra 2013) Ny taratasy nosoratana ho an’ny Kolosiana dia miisa 4 toko monja….

Aiza izay mba anjarako ?

TENY HOVAKIANA MPITORITENY 1 : 1 -2, 2 : 21-23 KOLOSIANA 2 : 20 -23, 3 : 1-17 LIOKA 12 :13-32 Zava-misy hatram’izao ny…

Tsy misy fanavakavahana

Teny ho vakiana Matio 20 : 1-16 Tsy misy fanavakavahana. N’aiza n’aiza tany honenana dia misy olona hatrany mitady sy mikaroka…