Étiquette : fanjakana

Tsy azo ambakaina ny Tompo Andriamanitra

Lioka 19: 1 – 10 Misy karazana Zakaiosy : Zakaiosy talohan’ny nahafantarany an’i Jesosy kristy. Mpamory hetra tao an-tanana. Fantatry ny…

Ny toro-hevitry ny mpamadika

Perikopa alahady 18 aogositra 2013 Jeremia 38 : 4 – 10 Nirahin’Andriamanitra hanatanteraka asa sarotra Jeremia tao amin’ny tany sy fotoana…

Herinandro masina 2013 -(3)

Alarobia 27 martsa –Lioka 20 : 20 – 26 Andriamanitra sa Kaisara ? Tsy takatry ny olona loatra ny zavatra ambaran’i…

Sesi-tany sy fiverenana

TANTARA feno fitsapana ny an’i Josefa sy Maria ary Jesosy. Tezitra tamin’izy ireo Heroda. Tsy ekeny izao fahaterahana izao sy ny fisin’io zaza io eo amin’ny fanjakany.

Kanjo, tsy nampoizina ny re tamin’ny nofin’i Josefa.

Ny voalohany : « Mitsangana ianao, ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Egypta ary mitoera any ambara-pilazako aminao ny fotoana hiverenanao… ».Azo hadika koa hoe : « Tonga saina ianao izao ka aza variana . Mialà eo amin’ny taninao. Satria Heroda dia tonga fofona ka te-hamono ny zaza. Dieny izao tsy misy hatak’andro, miainga ianareo”.

Alahadin’ny sampan-drofia

ISAIA 50 : 4-7 FILIPIANA 2 : 5-11 MARC 11 : 1-11 Miditra amin’ny herinandro farany mialohan’ny Paska isika. Manomboka eto ilay antsoina…