Author: Zanamera RAZANABAHOAKA

Tompo ô ! mamelà

TOMPO ô rahoviana ny olombelona vao hitsahatra ny hitsara sy hanameloka Anao. Mamelà heloka fa be fitiavana Ianao. Hazavao ny…

Apetrao eto antsoriny ny tananao

ANDRIAMANITRA ô, rehefa nifanehatra tamin’ireo mpisambotr’Azy ny Zanakao dia tsy nampiseho fanoherana. Ary dia fampianarana lehibe ho anay izany. Aminay…

Vavaka ho an’ny ady

ANKEHITRINY Tompo manondrika ny lohanay izahay mivavaka Aminao. Betsaka ny ady ren’ny sofinay sy tazan’ny masonay. Malahelo mafy ny fonay….

Vavaka Alahadin’ny Sampan-drofia

NY bokin’ny Salamo no hira voalohan’ny Fiangonana. Antsoina koa hoe Hira-Vavaka. Azonao atao solom-bavaka izy io ankehitriny. Avy amin’ny Salamo…

Ho an’i Madagasikara

TOMPO ô, misaotra anao aho raha mbola afaka misokatra ny vavako ka miantso ny anaranao noho ity andro ity. Mibaliaka…

Jereo izao tontolo izao

ROA volana izay Tompo no nandiavanay ity taona ity. Isa-maraina aho dia mihevitra fa hibalika hatrany ny andro. Eny, miposaka…

Ny fahalemenay

ANDRIAMANITRA ô ! Marobe ny zavatra tianay hangatahinay. Fa anio dia te hiresaka Aminao manokana ny fahalemenay izahay. Malemy satria miroaroa…

Ho an’izay kivy

TOMPO ô , Isan’andro dia misokatra ny lalana, hahitana Anao na dia sarotra aza . Nefa marobe no mbola kivy…

Ny SIDA

ANDRO natokana eran-tany hiadina amin’ny aretina : sida Ny tantaran’ ’i Hezekia no azo hisintonana tonom-bavaka androany.  » Ary tamin’izany andro…

Mba ho iray izy rehetra

VAVAKA Tompo, Andriamanitra ô ! Misaotra anao fa mbola velon’aina ka afaka mivavaka aminao indray. Betsaka ny zavatra tiako ho resahina…

Tsy misy fanavakavahana

Teny ho vakiana Matio 20 : 1-16 Tsy misy fanavakavahana. N’aiza n’aiza tany honenana dia misy olona hatrany mitady sy mikaroka…

© 2020 Tsodrano. Theme by Anders Norén.